گزارشات تصویری

سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام الهی 15 خرداد در شهرستان سقز

سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام الهی 15 خرداد در شهرستان سقز
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام الهی 15 خرداد در شهرستان سقز
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام الهی 15 خرداد در شهرستان سقز
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام الهی 15 خرداد در شهرستان سقز
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام الهی 15 خرداد در شهرستان سقز
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام الهی 15 خرداد در شهرستان سقز