گزارشات تصویری

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح سقز در گرامیداشت هفته ناجا