گزارشات تصویری

مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان

مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان
مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان
مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان
مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان
مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان
مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان
مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان
مراسم آبروی محله شهید صالح جباری در سقز ،گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 5400 شهید استان کردستان